စီရင်စု ( လက်တင်: Praefectura) ဆိုသည်မှာ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ် subdivisionအမျိုးမျိုးရှိသော နိုင်ငံများတွင် လူစုဝေးရာဘုရားကျောင်း သို့အဆောက်အဦများအတွင်းတွင် တည်ရှိကြသည်။ ရှေး တစ်ဦး သည်ရောမ တစ်ဦးခန့်ထားသောအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခရိုင် ဌာနမှူး ။

ဂရိနိုင်ငံ စီရင်စုပြင်ဆင်

၁၈၃၆ မှ ၂၀၁၁ အထိခေတ်သစ် ဂရိ ကို nomoi အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည် ( ဂရိ: νομοί , အနည်းကိန်း νομός နိုင်ငံ၏အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် nomos ။ ၎င်းတို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့ "prefectures" သို့မဟုတ် "counties" ဟုပြန်ဆိုသည်။