ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံတွင် source code သည် statement သို့ declaration အစဉ်များဖြစ်ပြီး လူဖတ်နိုင်သော ကွန်ပျူတာ programming language တစ်ခုခုဖြင့်ရေးသားထားသည်။ programming language တစ်ခုတွင် သုံးသော source code ကို အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲခြင်းမရှိစေရန် ရှင်းလင်းထားသော အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ဖြင့်ရေးလေ့ရှိသည်။ source code သည် သက်မှတ် ချန်လှပ်ထားသော ညွှန်ကြားချက် စာလုံးများဖြင့် ပရိုဂရမ်မာ များကို ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်သွယ်ပေးသည်။

Java source code

ပရိုဂရမ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော source code ကို တစ်ခု သို့ တစ်ခု ပိုမိုသော text file များတွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ database များတွင် stored procedure အဖြစ်၎င်း၊ စာအုပ် သို့ အခြား နေရာများတွင် code snippet အဖြစ်၎င်း တွေ့နိုင်သည်။ source code များကို directory tree အဖြစ် သိမ်းဆည်းလေ့ရှိပြီး ၎င်းကို source tree ဟု ခေါ်လေ့ရှိသည်။

ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် များ၏ source code များသည် ဖိုင် အစုအဝေး ဖြစ်ပြီး လူဖတ်နိုင်သော ပုံစံမှ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနိုင်သော ပုံစံသို့ ပြောင်းပေးနိုင်သည်။ source code များကို executable ဖိုင်လ် အဖြစ်သို့ compiler များဖြင့် ပြောင်းလည်း၍၎င်း သို့မဟုတ် interpreter ဖြင့် on the fly execute လုပ်နိုင်သည်။

programming လုပ်ငန်း တစ်ခု၏ code base သည် အားလုံးသော ပရိုဂရမ် များ၏ အလွန်များပြားသော source code အစုအဝေးပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းလုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။