ထုံးစပ်ငှက်

ငှက်အမျိုးအစားတစ်ခု

ထုံးစပ်ငှက်

ထုံးစပ်ငှက်
Asian Openbill (Anastomus oscitans) in Kolkata I IMG 0495.jpg
Immature Asian Openbill Stork
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးပေါင်းသေး:
Infraclass:
Superorder:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
Ciconiidae

Gray, 1840
Genera

Anastomus
Ciconia
Ephippiorhynchus
Jabiru
Leptoptilos
Mycteria

ကိုးကားပြင်ဆင်