ဒီလီမြို့သည် အရှေ့တီမောနိုင်ငံမြို့တော်၊ အကြီးဆုံးမြို့၊ အဓိက ဆိပ်ကမ်းမြို့ နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဌာနမြို့ ဖြစ်သည်။

ဒီလီမြို့ကို အတော်ရိုကျွန်း နောက်ခံဖြင့် မြင်ရပုံ