ဘဲငန်း

ဘဲငန်း Geese
Canada goose flight cropped and NR.jpg
Canada Goose, Branta canadensis

ဤအသံ အကြောင်း Distant geese honking

သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
လောက:
တိရစ္ဆာန်
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
ငှက်
Superorder:
မျိုးစဉ်:
အန်စာရီဖောမီး
မျိုးရင်း:
အနာတီဒီ
မျိုးရင်းသေး:
မျိုးဇာတ်:
Anserini
Genera

Anser
Branta
Chen
and see text

ကိုးကားပြင်ဆင်