မိန်းမဖျင်းဆိုသည်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တစ်ယောက်သည် အိမ်မှုကိစ္စအဝဝ (သို့မဟုတ်) အတတ်ပညာတစ်ခုခုကို လေ့လာသင်ယူချင်စိတ် မရှိခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်ချင်ပဲ ပျင်းယိနေခြင်းရှိသူကို အများသူငါက မိန်းမဖျင်းဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။