မော်တာ

ပန်ကာမော်တာအကြောင်း

Motor (မော်တာ) may refer to:

See alsoပြင်ဆင်