မြန်မာသရုပ်ဆောင်များစာရင်း

အောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသားအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များ၏အမည်များကို အက္ခရာစဉ်အလိုက်ဖော်ပြထားသည်။

အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်များပြင်ဆင်

ကပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်ပြင်ဆင်


ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်


ပြင်ဆင်

အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များပြင်ဆင်

ကပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်


ပြင်ဆင်


ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်


ပြင်ဆင်

မသန်းရွှေ (ဟာသမယ်)

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်

ပြင်ဆင်