မြေဆီလွှာစစ်ဆေးမှု

မြေဆီလွှာစစ်ဆေးမှု သည် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ကိုသော ကြီးမားများပြားသော မြေဆီလွှာများကိုလေ့လာစစ်ဆေးမှု ဖြစ်သည်။ လေ့လာစစ်ဆေးမှု ပြုရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ များစွာရှိသည်။ များသောအားဖြင့် အပင်များရှင်သန်ရန် မြေဩဇာ၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဓာတ်မြေဩဇာများ အသုံးပြုခြင်းကို သိရှိရန် ဖြစ်သည်။ အခြားသော စစ်ဆေးမှုများတွင် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဂေဟဗေဒစစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့အတွက် ပါဝင်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်