ဟိရဂန တွင် や သို့မဟုတ် ခတခန တွင်ヤ  (ရောမအက္ခရာ ya ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကားခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းya
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal y-
(や行 ya-gyō)
ya
yaa
, yah
やあ, やぁ
やー
ヤア, ヤァ
ヤー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing や
 
Stroke order in writing ヤ
 
Stroke order in writing や
 
Stroke order in writing ヤ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER YA KATAKANA LETTER YA HALFWIDTH KATAKANA LETTER YA
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12420 U+3084 12516 U+30E4 65428 U+FF94
UTF-8 0 0 132 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 84 0 0 164 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A4 0 0 148 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 94
Numeric character reference や や ヤ ヤ ヤ ヤ
Shift JIS 130 226 82 E2 131 132 83 84 212 D4
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER SMALL YA KATAKANA LETTER SMALL YA HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YA
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12419 U+3083 12515 U+30E3 65388 U+FF6C
UTF-8 0 0 131 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 83 0 0 163 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A3 0 0 172 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 AC
Numeric character reference ゃ ゃ ャ ャ ャ ャ
Shift JIS 130 225 82 E1 131 131 83 83 172 AC
  • Braille
や / ヤ in Japanese Braille
や / ヤ
ya
やあ / ヤー
    

   

ကိုးကားပြင်ဆင်