လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စနစ်သည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ခုကို သီးခြားစည်းဝေးပွဲများ၊ အခန်းများ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အဖြစ် လူသိများသည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စနစ်သည် တစ်ဖွဲ့တည်းအဖြစ် အဖွဲ့ဝင်အားလုံး ဆန္ဒမဲပေးသည့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်စနစ် နှင့် ကွဲပြားသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အမျိုးသားလွှတ်တော်များ၏ 40% ခန့်သည် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စနစ် ဖြစ်ကြပြီး 60% ခန့်မှာ လွှတ်တော်တစ်ရပ်စနစ်များဖြစ်သည်။