သူကြီး

ကျေးရွာတစ်ခု၏ ဒေသအုပ်ချုပ်မှုခေါင်းဆောင်

သူကြီးဆိုသည်မှာ ကျေးရွာတစ်ရွာကို စီမံအုပ်ချုပ်ရန် ခန့်ထားခြင်း ခံရသူကို ခေါ်သည်။[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်