ဟိရိုဂါဝါမြို့၊ ဝါခါယာမ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကန်စိုင်းရှိ မြို့

ဟိရိုဂါဝါမြို့ (広川町 ဟိရိုဂါဝါချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဝါခါယာမခရိုင်၊ အရိဒတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၇၀၅၉ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၁၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၆၅.၃၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်