"အကူအညီ:Formatting" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၃၈၆ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်
အရေးမကြီး
converted to Unicode 5.1
(prefixing links with help: since they're help pages)
အရေးမကြီး (converted to Unicode 5.1)
==စာလုံးစောင်းနှင့်စာလုံးမည်း==
=='''စာလံုးစောင္‌း''' န္ဟင္‌့ '''စာလံုးမည္‌း'''==
 
အသုံးအများဆုံး ပုံစံမှာ ''စာလုံးစောင်း''နှင့်'''စာလုံးမည်း''' တို့ဖြစ်သည်။
အသုံးအမ္ယားဆံုး ပံုစံမ္ဟာ ''စာလံုးစောင္‌း'' န္ဟင္‌့ '''စာလံုးမည္‌း''' တို့ဖ္ရစ္‌သည္‌။
 
*<tt><nowiki>''စာလံုးစောင္‌းစာလုံးစောင်း''</nowiki></tt> = ''italics''. (2 apostrophes on both sides)
*<tt><nowiki>'''စာလံုးမည္‌းစာလုံးမည်း'''</nowiki></tt> = '''bold'''. (3 apostrophes on both sides)
*<tt><nowiki>'''''န္ဟစ္‌မ္ယိုးစလံုးနှစ်မျိုးစလုံး'''''</nowiki></tt> = '''''န္ဟစ္‌မ္ယိုးစလံုးနှစ်မျိုးစလုံး'''''. (5 apostrophes on both sides)
 
'''စာလုံးမည်း'''ကို အမည်အသစ်သို့ အကြောင်းအရာသစ် တစ်ခုကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ဖော်ပြရာတွင်သုံးပြီး ''စာလုံးစောင်း''ကို ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းများ၏ ခေါင်းစဉ်အဖြစ် သုံးသည်။ '''''နှစ်မျိုးစလုံး'''''ကို ရုပ်ရှင်၊ သီချင်းများ၏ ခေါင်းစဉ်အား ပတမဆုံးအကြိမ် စတင်ဖော်ပြရာတွင် သုံးသည်။
'''စာလံုးမည္‌း''' ကို အမည္‌အသစ္‌ သို့ အကေ္ရာင္‌းအရာသစ္‌ တစ္‌ခုကို ပထမဆံုးအက္ရိမ္‌ စတင္‌ဖော္‌ပ္ရရာတ္ဝင္‌ သံုးပ္ရီး ''စာလံုးစောင္‌း'' ကို ရုပ္‌ရ္ဟင္‌၊ သီခ္ယင္‌းမ္ယား၏ ခောင္‌းစဉ္‌အဖ္ရစ္‌ သံုးသည္‌။ '''''န္ဟစ္‌မ္ယိုးစလံုး''''' ကို ရုပ္‌ရ္ဟင္‌၊ သီခ္ယင္‌းမ္ယား၏ ခောင္‌းစဉ္‌အား ပထမဆံုးအက္ရိမ္‌ စတင္‌ဖော္‌ပ္ရရာတ္ဝင္‌ သံုးသည္‌။
 
 
==ခေါင်းစဉ်နှင့် ခေါင်းစဉ်ခွဲ==
==ခာင္‌းစဥ္‌န္ဟင္‌့ ခာင္‌းစဥ္‌ခ္ဝဲ==
 
*ခေါင်းစဉ်ကြီးအတွက်<tt><nowiki>==ခေါင်းစဉ်ကြီး==</nowiki></tt> (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၂ခု ဖွင့်/ပိတ်)
*ခာင္‌းစဥ္‌က္ရီး အတ္ဝက္‌<tt><nowiki>==ခာင္‌းစဥ္‌က္ရီး==</nowiki></tt> (ညီမ္ယ္ဟခ္ရင္‌း သင္ကေတ ၂ ခု ဖ္ဝင္‌့ /ပိတ္‌)
*ခေါင်းစဉ်ခွဲအတွက်<tt><nowiki>===ခေါင်းစဉ်ငယ်===</nowiki></tt> (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၃ ခု ဖွင့်/ပိတ်)
*ခာင္‌းစဥ္‌ခ္ဝဲ အတ္ဝက္‌<tt><nowiki>===ခာင္‌းစဥ္‌ခ္ဝဲ===</nowiki></tt> (ညီမ္ယ္ဟခ္ရင္‌း သင္ကေတ ၃ ခု ဖ္ဝင္‌့ /ပိတ္‌)
*ခေါင်းစဉ်ငယ် အတွက်<tt><nowiki>====ခေါင်းစဉ်ငယ်====</nowiki></tt> (ညီမျှခြင်း သင်္ကေတ ၃ ခု ဖွင့်/ပိတ်)
*ခာင္‌းစဥ္‌ငယ္‌ အတ္ဝက္‌<tt><nowiki>====ခာင္‌းစဥ္‌ငယ္‌====</nowiki></tt> (ညီမ္ယ္ဟခ္ရင္‌း သင္ကေတ ၄ ခု ဖ္ဝင္‌့ /ပိတ္‌)
 
 
 
*[[Help:ဝီကီပိဒိယတည်းဖြတ်ခြင်းသင်ခန်းစာ]]
*[[Help:၀ီကီပိဒိယ တည္‌းဖ္ရတ္‌ခ္ရင္‌း သင္‌ခန္‌းစာ]]
 
*[[Help:Editing]]
 
*[[Help:Formatting]]
 
*[[Help:Wikipedia Link]]
 
*[[Help:Related Site Link]]
 
*[[Help:External Link]]
 
*[[Help:Talk Pages]]
 
*[[Help:Keep in Mind]]
 
*[[Help:Registration]]
 
*[[Help:Namespaces]]
 
*[[Help:Wrap-up]]
၄၇၇၁

တည်းဖြတ်မှုများ