"ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

Reverted to revision 290308 by Miemaung (talk). (TW)
(Reverted to revision 290308 by Miemaung (talk). (TW))
| registration_id = <!-- for non-profit org -->
| status =
| purpose = [[သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ]] {{hlist |[[ထိန်းသိမ်းရေး (ကျင့်ဝတ်)|ထိန်းသိမ်းရေး]] |[[ဂေဟဗေဒ]]}}
| purpose = [[သဘာဝပတဝွနွးကငှရွေးရာ]] {{hlist |[[ထိနွးသိမွးရေး (ကငှ့ဝွတွ)|ထိနွးသိမွးရေး]] |[[ဂဟဗဒေေ]]}}
| headquarters = Avenue du Mont-Blanc,<br />[[ဂလနွး၊ဂလန်း၊ ဆှစဇွာလနွဆွစ်ဇာလန်|ဂလနွးဂလန်း]]၊ [[ဗော့ဒွဗော့ဒ်]]၊ ဆှစဇွာလနွ။ဆွစ်ဇာလန်။
| location =
| coords = {{nowrap|{{coord|46.4171864|6.2709482|display=inline}}}}
| region = ကမ္ဘာ့တဝှမ်းလုံး
| region = ကမဘြာ့တဝှမွးလုံး
| methods = {{hlist|class=nowrap |စညွးရုံးလှုံ့ဆောခွှငွးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း |သုတသနေသုတေသန |တိုငပွငအွကှံပေးခှငွးတိုင်ပင်အကြံပေးခြင်း}}
| fields = | membership = | membership_year = | language =
| owner = <!-- or | owners = -->
| board_of_directors =
| key_people =
* [[Prince Philip, Duke of Edinburgh|Prince Philip, Duke of Edinburgh]]၊ ဂုဏထွူးဆောငွဂုဏ်ထူးဆောင် ဥကကြဌဥက္ကဌ
*[[Yolanda Kakabadse]]၊ ဥကကြဌဥက္ကဌ
* Marco Lambertini၊ ညှှနကွှားရေးမှူးခှုပွညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
| main_organ = | parent_organization = | subsidiaries = | secessions = | affiliations =
| budget = | budget_year =
| revenue = [[ယူရို|€]] ၆၅၄ သနွးသန်း (၂၀၁၃)
| revenue_year = ၂၀၁၀<ref name="WWF-INT Annual Review"/>
| disbursements = | expenses = | expenses_year =| endowment =
| remarks =
| footnotes = <div class="wraplinks" style="font-size:90%; margin-left:0.65em; text-align:left; line-height:1.3em">
<sup>a</sup> ပထမဆုံး ရုံးကို ၁၉၆၁ ခုနှစွခုနှစ် စကတွငဘွာစက်တင်ဘာ ၁၁ ရကတွှငွရက်တွင် [[မော့ဂွမော့ဂ်,ဆှစဇွာလနွဆွစ်ဇာလန်|မော့ဂွမော့ဂ်]]၊<br />{{nbsp|3}}ဆှစဇွာလနတွှငွဆွစ်ဇာလန်တွင် အခှစေိုကခွဲ့သညွ။အခြေစိုက်ခဲ့သည်။<br />
<sup>b</sup> WWF ၏ ပထမဆုံး ဥကကြဌလညွးဥက္ကဌလည်း ဖှစသွညွ။ဖြစ်သည်။<ref>{{cite web |url=http://www.worldwildlife.org/who/History/item353.html |title=WWF - Who We Are - History |publisher=Worldwildlife.org |date= |accessdate=2012-08-19}}</ref>
</div>
}}
{{Multiple image |direction=vertical |width=298 |image1=Ora della Terra Verona Piazza Bra Arena 2013 WWF Verona Paolo Villa 9886.JPG |image2=Ora della Terra Verona Piazza Bra Arena 2013 WWF Verona Paolo Villa 9954.JPG |footer=[[Earth Hour]] 2013 at the [[Verona Arena]] amphitheatre, [[Piazza Bra]], [[Verona]], Italy before (top) and while the street lighting was switched off.}}
'''ကမဘြာလုံးဆိုငရွာ သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ရနပွုံငှအဖှေဲ့''' ([['''WWF''']]) သညွ ၁၉၆၁ ခုနှစွ ဧပှီလ ၂၉ ရကတွှငွ စတငွ တညထွောငပွှီး ဇီဝမှိုးကှဲမှား ထိနွးသိမွးရေးနှငွ့ လူသားတို့၏ သဘာဝပတဝွနွးကငှအွပေါွ ထိခိုကစွနမှေေုမှားအား လှှော့ခရှေး ဆိုငရွာ နယပွယမွှားတှငွ လုပကွိုငဆွောငရွှကနွသညွေ့ အပှညပွှညဆွိုငရွာ [[အစိုးရ မဟုတသွော အဖှဲ့အစညွး|အစိုးရမဟုတသွော အဖှဲ့အစညွး]] တစခွု ဖှစသွညွ။ [['''ကမဘြာ့သားငှကတွိရစဆြာနရွနပွုံငှအဖှေဲ့''']] ဟုယခငကွ ခေါတွှငခွဲ့ပှီး ကနဒေါနှငွ့ အမရေိကနွ နိုငငွံမှားတှငွ ယငွးအမညကွို ယနေ့ထကတွိုငွ အသုံးပှုနဆေဲ ဖှစသွညွ။
 
'''ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့''' ([['''WWF''']]) သည် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် စတင် တည်ထောင်ပြီး ဇီဝမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူသားတို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်စေနေမှုများအား လျှော့ချရေး ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ [[အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း|အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း]] တစ်ခု ဖြစ်သည်။ [['''ကမ္ဘာ့သားငှက်တိရစ္ဆာန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့''']] ဟုယခင်က ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ကနေဒါနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံများတွင် ယင်းအမည်ကို ယနေ့ထက်တိုင် အသုံးပြုနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ယငွးသညွ ကမဘြာ့အကှီးဆုံး[[ပတဝွနွးကငှထွိနွးသိမွးရေးအဖှဲ့ | ပတဝွနွးကငှထွိနွးသိမွးရေးအဖှဲ့]] ဖှစပွှီး ကမဘြာအဝှမွး ထောကခွံပံ့ပိုးသူပေါငွး ၅ သနွးကှောွ ရှိကာ နိုငငွံပေါငွး ၁၀၀ ကှောတွှငပွတဝွနွးကငွှ ထိနွးသိမွးရေး စီမံကိနွးပေါငွး ၁၃၀၀ ခနွ့ <ref>http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/</ref> ကို ပံ့ပိုးပေးနပေါသညွ။ WWF သညွ ၂၀၁၄ ခုနှစအွတှငွး လူပုဂဂြိုလမွှားနှငွ့ သတမွေးစာဖှငွ့ ခနှထွားခဲ့သညမွှားမှ ရနပွုံငှေ ၅၅%၊ ([[ကမဘြာ့ဘဏွ]]၊ [[DFID]]၊ [[USAID]] တို့ကဲ့သို့သော) အစိုးရ အရငွးအမှစမွှားထံမှ ၁၉% နှငွ့ စီးပှားရေး ကောပွိုရေးရှငွးကှီးမှားထံမှ ၈% ရရှိသော ဖောငဒွေးရှငွး<ref>{{cite web |title=How is WWF run? |url=http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/ |accessdate=21 July 2011}}</ref> တစခွု ဖှစပွါသညွ။<ref name="WWF-INT Annual Review">{{Template:Cite book|title = WWFN-International Annual Review|year = 2014|publisher = World Wide Fund for Nature|url = http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ar2014_v13_final_lr_sp.pdf|accessdate = 2015-09-17|page = 44}}</ref>
 
ယင်းသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး[[ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ | ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့]] ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအဝှမ်း ထောက်ခံပံ့ပိုးသူပေါင်း ၅ သန်းကျော် ရှိကာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းပေါင်း ၁၃၀၀ ခန့် <ref>http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/</ref> ကို ပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ WWF သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် သေတမ်းစာဖြင့် ချန်ထားခဲ့သည်များမှ ရန်ပုံငွေ ၅၅%၊ ([[ကမ္ဘာ့ဘဏ်]]၊ [[DFID]]၊ [[USAID]] တို့ကဲ့သို့သော) အစိုးရ အရင်းအမြစ်များထံမှ ၁၉% နှင့် စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများထံမှ ၈% ရရှိသော ဖောင်ဒေးရှင်း<ref>{{cite web |title=How is WWF run? |url=http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/ |accessdate=21 July 2011}}</ref> တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။<ref name="WWF-INT Annual Review">{{Template:Cite book|title = WWFN-International Annual Review|year = 2014|publisher = World Wide Fund for Nature|url = http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ar2014_v13_final_lr_sp.pdf|accessdate = 2015-09-17|page = 44}}</ref>
အဖှဲ့၏ ရပတွညခွကှသွညွ "ဂှိုဟကွမဘြာ၏ သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ယုတလွှော့ပကှယွှငွးလာနမှေုကို တားဆီးရနနွှငွ့ လူသားမှားနှငွ့ သဘာဝ သဟာဇာတ ဖှစစွှာ နထေိုငကွှသညွ့ အနာဂတတွစခွု တညဆွောကရွနွ" ဖှစပွါသညွ။<ref name=quickfacts/> လကရွှိအခှိနတွှငွ ကမဘြာ့ ဇီဝမှိုးစုံမှိုးကှဲမှား အဓိက နထေိုငွ ကကှစွားကှရာ အစိတအွပိုငွးကှီး ၃ ခုဖှစသွညွ့ [[သမုဒဒြရာ]]နှငွ့ [[ကမွးရိုးတမွး]]ဒသမှေား၊ [[သစတွော]]မှားနှငွ့ [[ရခှေိုဒသေ]]မှား၏ [[ဂဟစနေစွ]]မှားအား ထိနွးသိမွးခှငွးကို အဓိက အာရုံစိုကထွားသညွ။
 
အဖွဲ့၏ ရပ်တည်ချက်သည် "ဂြိုဟ်ကမ္ဘာ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယုတ်လျော့ပျက်ယွင်းလာနေမှုကို တားဆီးရန်နှင့် လူသားများနှင့် သဘာဝ သဟာဇာတ ဖြစ်စွာ နေထိုင်ကြသည့် အနာဂတ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်" ဖြစ်ပါသည်။<ref name=quickfacts/> လက်ရှိအချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ အဓိက နေထိုင် ကျက်စားကြရာ အစိတ်အပိုင်းကြီး ၃ ခုဖြစ်သည့် [[သမုဒ္ဒရာ]]နှင့် [[ကမ်းရိုးတမ်း]]ဒေသများ၊ [[သစ်တော]]များနှင့် [[ရေချိုဒေသ]]များ၏ [[ဂေဟစနစ်]]များအား ထိန်းသိမ်းခြင်းကို အဓိက အာရုံစိုက်ထားသည်။
==သမိုငွးကှောငွး==
WWF ဆိုသညွ့ အဖှဲ့ကှီးသညွ ၁၉၆၁ ခုနှစွ ဧပှီလ ၂၉ ရကနွေ့တှငွ မော့ဂကွှငှောစာတမွးဟုခေါသွညွ့ ခံယူခကွှ ပှငွးပှကှသညွ့ လူပုဂဂြိုလွ အစုအဖှဲ့ငယလွေး တစခွုက ထုတပွှနလွိုကသွညွ့ ကှငှောခကှတွစခွုနှငွ့ အတူ ကမဘြာပေါွ၌ စတငွ ပေါပွေါကလွာခဲ့ခှငွး ဖှစသွညွ။ ယငွး၏ ပထမဆုံးသော ရုံးကို [[ဆှစဇွာလနွ]]နိုငငွံ မော့ဂမွှို့တှငွ ၁၉၆၁ ခုနှစွ စကတွငဘွာလ၌ ဖှငွ့လှစခွဲ့သညွ။ စတငဖွှဲ့စညွးစဉကွ "ကမဘြာ့သားငှကတွိရစဆြာနရွနပွုံငှအဖှေဲ့ (World Wildlife Fund)" ဟု မှညွ့ခေါခွဲ့ပါတယွ။ သို့ပမယွေ့ ၁၉၈၆ ခုနှစရွောကတွဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမညဟွာ အဖှဲ့အစညွးရဲ့ လုပငွနွးအားလုံးကို ခှုံငုံကိုယစွားပှုနိုငခွှငွး မရှိတော့ဟု ယူဆခဲ့သဖှငွ့ "ကမဘြာလုံးဆိုငရွာ သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ရနပွုံငှအဖှေဲ့ (World Wide Fund for Nature)" ဟု အမညပွှောငွးလဲခဲ့သညွ။ သို့သောလွညွး [[အမရေိကနွ]]နှငွ့ [[ကနဒေါ]] နိုငငွံမှားရှိ အဖှဲ့ခှဲမှားက အမညဟွောငွးကိုသာ ဆကလွကွ သုံးစှဲခဲ့ကှသညွ။ ထိုသို့ အမညနွာမ ရှုပထွှေးမှုက အဖှဲ့ခှဲမှား တညရွှိရာ နိုငငွံမှား၏ ဘာသာစကားပေါငွး ၁၅ မှိုးကှောသွို့ ဘာသာပှနသွညွ့အခါ အခကအွခဲမှား ဖှစပွေါစွခေဲ့သောကှောငွ့ ၁၉၆၁ ခုနှစွ စတငွ တညထွောငစွဉကွတညွးက လူအမှား သိရှိအကှှမွးဝငခွဲ့ကှပှီး ဖှစသွညွ့ အတိုကောကစွကားလုံး ဖှစသွော WWF ကိုသာ တစကွမဘြာလုံး ဘုံအဖှစွ အသုံးပှုကှရနွ ၂၀၀၁ ခုနှစတွှငွ အဖှဲ့ခှဲမှားအကှား သဘောတူ ဆုံးဖှတခွဲ့ကှသညွ။
 
==သမိုင်းကြောင်း==
==ပနဒွါ အမှတတွံဆိပွ၏ နောကခွံအကှောငွးအရငွး==
WWF ဆိုသည့် အဖွဲ့ကြီးသည် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် မော့ဂ်ကြေငြာစာတမ်းဟုခေါ်သည့် ခံယူချက် ပြင်းပြကြသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် အစုအဖွဲ့ငယ်လေး တစ်ခုက ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကြေငြာချက်တစ်ခုနှင့် အတူ ကမ္ဘာပေါ်၌ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ ပထမဆုံးသော ရုံးကို [[ဆွစ်ဇာလန်]]နိုင်ငံ မော့ဂ်မြို့တွင် ၁၉၆၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က "ကမ္ဘာ့သားငှက်တိရစ္ဆာန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (World Wildlife Fund)" ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၁၉၈၆ ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမည်ဟာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းအားလုံးကို ခြုံငုံကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဟု ယူဆခဲ့သဖြင့် "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (World Wide Fund for Nature)" ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း [[အမေရိကန်]]နှင့် [[ကနေဒါ]] နိုင်ငံများရှိ အဖွဲ့ခွဲများက အမည်ဟောင်းကိုသာ ဆက်လက် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ အမည်နာမ ရှုပ်ထွေးမှုက အဖွဲ့ခွဲများ တည်ရှိရာ နိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကားပေါင်း ၁၅ မျိုးကျော်သို့ ဘာသာပြန်သည့်အခါ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောကြောင့် ၁၉၆၁ ခုနှစ် စတင် တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက လူအများ သိရှိအကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည့် အတိုကောက်စကားလုံး ဖြစ်သော WWF ကိုသာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘုံအဖြစ် အသုံးပြုကြရန် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ခွဲများအကြား သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
'''၁၉၆၁''' ခုနှစတွှငွ [[လနဒွနွ]][[တိရစဆြာနရွုံ]]သို့ ရောကရွှိလာခဲ့သညွ့ ပနဒွါမလေး ခှီခှီ၏ လှှမွးမိုးမှုမှတဆငွ့ WWF က ဖနတွီးယူခဲ့ခှငွး ဖှစသွညွ။
 
==ပန်ဒါ အမှတ်တံဆိပ်၏ နောက်ခံအကြောင်းအရင်း==
ဘာသာစကားဆိုငရှာ အတားအဆီး အားလုံးကို ကှောလှှှားနိုငလှောကမှညှ့ ခိုငမှာပှီး သိရှိမှတမှိလှယသှော အမှတတှံဆိပှ တစခှု ဖှစရှနလှိုသောကှောငှ့ အမှှေးပှပှ ခနဓွာကိုယကှှီးရှိပှီး အနကရှောငှ အကှငှးအဝိုငှးလေးနဲ့ မကှဝှနှးတှကေ အလှနကှောငှးသညှ့ အမှတတှံဆိပှ ဖှစလှိမှ့မညဟှု WWF ၏ တညထှောငသှူမှားက ရှုမှငခှဲ့ကှသညှ။ ပထမဆုံး ပနဒှါအမှတတှံဆိပှ ပုံကှမှးကို ဗှိတိသှှလူမှိုး ပတဝှနှးကငှထှိနှးသိမှးရေးသမားနှငှ့ အနုပညာရှငှ ဂရှယှ ဝကတှာဆနှ (Gerald Watterson) က ရေးဆှဲပေးခဲ့သညှ။ ယငှးပုံကှမှးအပေါှ အခှခေံ၍ အဖှဲ့တညထှောငသှူ တစှဦးဖှစသှညှ့ ဆာ ပီတာစကော့ (Sir Peter Scott) က ပထမဆုံး အမှတတှံဆိပကှို ရေးဆှဲခဲ့ပှီး "ကှှနတှောတှို့ရဲ့ အမှတတှံဆိပကှ ရှားပါးပှီး လှပလို့ လူအမှားက ခစှကှှတဲ့ တိရဈဆာနတှစမှှိုး ဖှစဖှို့လိုပှီး ပုံနှိပတှဲ့အခါ ကုနကှစှရိတကှို ခှေှတာနိုငစှမယှေ့ အဖှူနဲ့ အနကရှောငပှဲ ပါတဲ့ အကောငမှှိုးကို ပို သဘောကပှါတယှ။" ဟု ပှောခဲ့သညှ။
'''၁၉၆၁''' ခုနှစ်တွင် [[လန်ဒန်]][[တိရစ္ဆာန်ရုံ]]သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် ပန်ဒါမလေး ချီချီ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့် WWF က ဖန်တီးယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
[[File:Panda logo.gif|framed|center|ပနဒွါအမှတတွံဆိပွ ပှောငွးလဲလာပုံ © WWF]]
 
ထိုအခှိနမွှစ၍ ပနဒွါအမှတတွံဆိပသွညွ ကမဘြာအဝှမွး သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ထိနွးသိမွးရေး လုပငွနွးတှရေဲ့ ပှယုဂတွစခွု ဖှစလွာခဲ့ပါတယွ။
ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အတားအဆီး အားလုံးကို ကျော်လွှားနိုင်လောက်မည့် ခိုင်မာပြီး သိရှိမှတ်မိလွယ်သော အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခု ဖြစ်ရန်လိုသောကြောင့် အမွှေးပွပွ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိပြီး အနက်ရောင် အကွင်းအဝိုင်းလေးနဲ့ မျက်ဝန်းတွေက အလွန်ကောင်းသည့် အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု WWF ၏ တည်ထောင်သူများက ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဆုံး ပန်ဒါအမှတ်တံဆိပ် ပုံကြမ်းကို ဗြိတိသျှလူမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားနှင့် အနုပညာရှင် ဂျရယ် ဝက်တာဆန် (Gerald Watterson) က ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။ ယင်းပုံကြမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ အဖွဲ့တည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆာ ပီတာစကော့ (Sir Peter Scott) က ပထမဆုံး အမှတ်တံဆိပ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်က ရှားပါးပြီး လှပလို့ လူအများက ချစ်ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး ဖြစ်ဖို့လိုပြီး ပုံနှိပ်တဲ့အခါ ကုန်ကျစရိတ်ကို ခေျွတာနိုင်စေမယ့် အဖြူနဲ့ အနက်ရောင်ပဲ ပါတဲ့ အကောင်မျိုးကို ပို သဘောကျပါတယ်။" ဟု ပြောခဲ့သည်။
[[File:Panda logo.gif|framed|center|ပန်ဒါအမှတ်တံဆိပ် ပြောင်းလဲလာပုံ © WWF]]
ထိုအချိန်မှစ၍ ပန်ဒါအမှတ်တံဆိပ်သည် ကမ္ဘာအဝှမ်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
== ကိုးကား ==
{{Reflist|colwidth = 30em}}