"ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေစာရင်းရုံး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

စာမျက်နှာအသစ်: ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေစာရင်းရုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ် လှိုင...
(စာမျက်နှာအသစ်: ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေစာရင်းရုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ် လှိုင...)
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၂၇၁၂

တည်းဖြတ်မှုများ