"ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) စီမံရေး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

စာမျက်နှာအသစ်: ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) စီမံရေး၏တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ...
(စာမျက်နှာအသစ်: ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) စီမံရေး၏တာဝန်ခံမှာ ဗိုလ...)
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၂၇၁၂

တည်းဖြတ်မှုများ