"လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြာထွက်ခြင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ