"အသုံးပြုသူ:မင်းသန့်/သဲပုံ/ပုဂ္ဂလိက စတိုင်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
အရေးမကြီး (for my convenience)
 
== သုံးနေကျ အကိုးအကားများ ==
{{sfn|Dummit|Foote|2004|p=xxx}}
{{sfn|Durbin|2000|p=xxx}}
{{sfn|Hungerford|1980|p=xxx}}
{{sfn|Hungerford|1980|pp=100-200}}
{{sfn|Weisstein}}
{{sfn|Renze|Weisstein}}
{{sfn|Zhang|2014|p=1130}}
{{reflist}}
 
{{refbegin}}
* {{citation
| last = Dummit
| first = David S.
| last2 = Foote
| first2 = Richard M.
| title = Abstract Algebra
| publisher = John Wiley & Sons
| place = Hoboken, NJ
| edition = 3rd
| year = 2004
| isbn = 0-471-43334-9
}}
* {{citation
| last = Durbin
| first = John R.
| title = Modern Algebra: An Introduction
| publisher = John Wiley & Sons
| place = New York
| edition = 4th
| year = 2000
| isbn = 0-471-32147-8
}}
* {{citation
| last = Hungerford
| first = Thomas W.
| title = Algebra
| publisher = Springer
| place = New York
| edition = 2nd
| year = 1980
| isbn = 978-0-387-90518-1
}}
*{{Citation
| last = Weisstein
| first = Eric W.
| contribution = Euler Number
| title = MathWorld--A Wolfram Web Resource
| publisher = Wolfram Research, Inc.
| contribution-url = http://mathworld.wolfram.com/EulerNumber.html
| access-date = March 1, 2017
}}
*{{Citation
| last1 = Renze
| first1 = John
| last2 = Weisstein
| first2 = Eric W.
| contribution = Abstract Algebra
| title = MathWorld--A Wolfram Web Resource
| publisher = Wolfram Research, Inc.
| contribution-url = http://mathworld.wolfram.com/AbstractAlgebra.html
| access-date = March 1, 2017
}}
* {{Citation
| last = Zhang
| first = Yitang
| title = Bounded gaps between primes
| journal = Annals of Mathematics. Second Series
| volume = 179
| issue = 3
| year = 2014
| pages = 1121--1174
| mr = 3171761
| issn = 0003-486X
| doi = 10.4007/annals.2014.179.3.7
| url = http://dx.doi.org.grinnell.idm.oclc.org/10.4007/annals.2014.179.3.7
}}
{{refend}}
၁၆၉၁

တည်းဖြတ်မှုများ