"အသုံးပြုသူ:မင်းသန့်/သဲပုံ/ပုဂ္ဂလိက စတိုင်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
| isbn = 978-0-387-90518-1
}}
* {{Citation
| last = Weisstein
| first = Eric W.
| contributiontitle = Euler Number
| titleencyclopedia = MathWorld--A Wolfram Web Resource
| publisher = Wolfram Research, Inc.
| contribution-url = http://mathworld.wolfram.com/EulerNumber.html
| access-date = March 13, 2017
}}
* {{Citation
| last1last = Renze
| first1first = John
| last2 = Weisstein
| first2 = Eric W.
| contributiontitle = Abstract Algebra
| titleencyclopedia = MathWorld--A Wolfram Web Resource
| publisher = Wolfram Research, Inc.
| contribution-url = http://mathworld.wolfram.com/AbstractAlgebra.html
| access-date = March 13, 2017
}}
* {{Citation
၁၆၉၁

တည်းဖြတ်မှုများ