"တရုတ်စာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၆၆၉၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
၎င်း တက်ကျ လေးသံကို ဗျည်းများနှင့် ထပ်မံ ပေါင်းစပ်ပါက ဗျည်းသရသံ လေးသံရလေသည်။ ဥပမာ b+a= ba ==> bā bá bǎ bà (ပေါ+အား= ပါး == ပါး ပါ ပါ ပါ့) ဟူသတည်း။
 
=== ဗျည်းနှင့် သရများ တွဲစပ်ဇယား ===
အောက်ပါဇယားသည် တရုတ်ဘာသာစကားတွင် ရှိသမျှသော အသံကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ကာ၊ အချို့သော ပင့်ယင့်ဆွဲထိုးသံများ တရုတ်ဘာသာစကားတွင် လစ်လပ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသံများကိုအားလုံးကို ကနဦးအားဖြင့် ပထမသံ(သံပြင်း)ထား၍ တောက်လျှောက် ရွတ်ဖတ်ရသည်။ နောက်မှ အသံလေးသံ ပြောင်း၍ ထပ်မံ ရွတ်ဖတ်သည်။ ဥပမာ- b ပေါ+ ai အိုင်း= bāi ပိုင်း၊ bāiပိုင်း, bái ပိုင်(၂), bǎi ပိုင်, bài ပိုင့် ဟု ဖြစ်သည်။ bāi (ဖြဲသည်)၊ bái (ဖြူသည်)၊ bǎi ([တစ်]ရာ)၊ bài (ကန်တော့သည်)တို့ ဖြစ်သည်။ ကျန်ပေါင်းစပ်ခြင်းများသည်လည်း ၎င်းအတိုင်းပင်ဟု သိနားလည်မည် ဖြစ်သည်။
{| class="wikitable"
!
!'''a'''
!'''o'''
!'''e'''
!'''i'''
!'''er'''
!'''ai'''
!'''ei'''
!'''ao'''
!'''ou'''
!'''an'''
!'''en'''
!'''ang'''
!'''eng'''
!'''ong'''
!'''i'''
!'''ia'''
!'''iao'''
!'''ie'''
!'''iou'''
!'''ian'''
!'''in'''
!'''iang'''
!'''ing'''
!'''iong'''
!'''u'''
!'''ua'''
!'''uo'''
!'''uai'''
!'''uei'''
!'''uan'''
!'''uen'''
!'''uang'''
!'''ueng'''
!'''ü'''
!üe
!üan
!ün
|-
!
|a
|o
|e
|
|er
|ai
|ei
|ao
|ou
|an
|en
|ang
|eng
|
|yi
|ya
|yao
|ye
|you
|yan
|yin
|yang
|ying
|yong
|wu
|wa
|wo
|wai
|wei
|wan
|wen
|wang
|weng
|yu
|yue
|yuan
|yun
|-
!b
|ba
|
|
|
|er
|bai
|bei
|bao
|
|ban
|ben
|bang
|beng
|
|bi
|
|biao
|bie
|
|bian
|bin
|
|bing
|
|bu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!p
|pa
|po
|
|
|
|pai
|pei
|pao
|pou
|pan
|pen
|pang
|peng
|
|pi
|
|piao
|pie
|
|pian
|pin
|
|ping
|
|pu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!m
|ma
|mo
|me
|
|
|mai
|mei
|mao
|mou
|man
|men
|mang
|meng
|
|mi
|
|miao
|mie
|miu
|mian
|min
|
|ming
|
|mu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!f
|fa
|fo
|
|
|
|
|fei
|
|fou
|fan
|fen
|fang
|feng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|fu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!d
|da
|
|de
|
|
|dai
|dei
|dao
|dou
|dan
|den
|dang
|deng
|dong
|di
|dia
|diao
|die
|diu
|dian
|
|
|ding
|
|du
|
|duo
|
|dui
|duan
|dun
|
|
|
|
|
|
|-
!t
|ta
|
|te
|
|
|tai
|
|tao
|tou
|tan
|
|tang
|teng
|tong
|ti
|tia
|tiao
|tie
|
|tian
|
|
|ting
|
|tu
|
|tuo
|
|tui
|tuan
|tun
|
|
|
|
|
|
|-
!n
|na
|
|ne
|
|
|nai
|nei
|nao
|nou
|nan
|nen
|nang
|neng
|nong
|ni
|nia
|niao
|nie
|niu
|nian
|nin
|niang
|ning
|
|nu
|
|nuo
|
|
|nuan
|
|
|
|nü
|nüe
|
|
|-
!l
|la
|
|le
|
|
|lai
|lei
|lao
|lou
|lan
|
|lang
|leng
|long
|li
|lia
|liao
|lie
|liu
|lian
|lin
|liang
|ling
|
|lu
|
|luo
|
|
|luan
|lun
|
|
|lü
|lüe
|
|
|-
!g
|ga
|
|ge
|
|
|gai
|gei
|gao
|gou
|gan
|gen
|gang
|geng
|gong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|gu
|gua
|guo
|guai
|gui
|guan
|gun
|guang
|
|
|
|
|
|-
!k
|ka
|
|ke
|
|
|kai
|kei
|kao
|kou
|kan
|ken
|kang
|keng
|kong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ku
|kua
|kuo
|kuai
|kui
|kuan
|kun
|kuang
|
|
|
|
|
|-
!h
|ha
|
|he
|
|
|hai
|hei
|hao
|hou
|han
|hen
|hang
|heng
|hong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|hu
|hua
|huo
|huai
|hui
|huan
|hun
|huang
|
|
|
|
|
|-
!j
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ji
|jia
|jiao
|jie
|jiu
|jian
|jin
|jiang
|jing
|jiong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ju
|jue
|juan
|jun
|-
!q
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|qi
|qia
|qiao
|qie
|qiu
|qian
|qin
|qiang
|qing
|qiong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|qu
|que
|quan
|qun
|-
!x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|xi
|xia
|xiao
|xie
|xiu
|xian
|xin
|xiang
|xing
|xiong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|xu
|xue
|xuan
|xun
|-
!zh
|zha
|
|zhe
|zhi
|
|zhai
|zhei
|zhao
|zhou
|zhan
|zhen
|zhang
|zheng
|zhong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|zhu
|zhua
|zhuo
|zhuai
|zhui
|zhuan
|zhun
|zhuang
|
|
|
|
|
|-
!ch
|cha
|
|che
|chi
|
|chai
|
|chao
|chou
|chan
|chen
|chang
|cheng
|chong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|chu
|chua
|chuo
|chuai
|chui
|chuan
|chun
|chuang
|
|
|
|
|
|-
!sh
|sha
|
|she
|shi
|
|shai
|shei
|shao
|shou
|shan
|shen
|shang
|sheng
|shong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|shu
|shua
|shuo
|shuai
|shui
|shuan
|shun
|shuang
|
|
|
|
|
|-
!r
|
|
|re
|ri
|
|
|
|rao
|rou
|ran
|ren
|rang
|reng
|rong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ru
|rua
|ruo
|
|rui
|ruan
|run
|
|
|
|
|
|
|-
!z
|za
|
|ze
|zi
|
|zai
|zei
|zao
|zou
|zan
|zen
|zang
|zeng
|zong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|zu
|
|zuo
|
|zui
|zuan
|zun
|
|
|
|
|
|
|-
!c
|ca
|
|ce
|ci
|
|cai
|
|cao
|cou
|can
|cen
|cang
|ceng
|cong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|cu
|
|cuo
|
|cui
|cuan
|cun
|
|
|
|
|
|
|-
!s
|sa
|
|se
|si
|
|sai
|
|sao
|sou
|san
|sen
|sang
|seng
|song
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|su
|
|suo
|
|sui
|suan
|sun
|
|
|
|
|
|
|}
 
== တရုတ်စာလေ့လာသော ဆော့ဝဲနှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများ ==
 
=== ဆော့ဝဲ ===
 
=== အက်ပလီကေးရှင်း ===
အင်းဒရွိုက်ဗားရှင်းတွင် အခကြေးငွေ ပေးရသော်လည်း အခမဲ့လည်း သုံးစွဲခွင့် ပေးထားသည့် အကောင်းဆုံးများထဲမှ တခုဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်မှာ [https://play.google.com/store/apps/dev?id=4845954736942800726 '''ဟန်ဖင် (Hanping) အဘိဓာန်''']ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်-တရုတ်၊ တရုတ်-အင်္ဂလိပ် အပြန်အလှန် ရှာဖွေခြင်းကို ရနိုင်သည်။ စာလုံးကို မသိလျှင် အသံထွက်ဖြင့်ရှာခြင်း၊ အသံထွက်ကို မသိလျှင် လက်ရေးဖြင့် ရှာခြင်းတို့လည်း ပြုနိုင်သည်။ စကားလုံးများ၏ အသံထွက်ကို နားထောင်လိုမူ အဆင့် (၁)နှင့် (၂)အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး၊ ၎င်းထက် မြင့်သော အဆင့်(၆)ဆင့်လုံးအတွက် အသံထွက်ကို ရယူလိုပါက အခကြေးငွေ ပေးသွင်းရမည့် စနစ်ကို ပြုလုပ်ထားသည်။
[[zh-yue:漢字]]