"မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) စာမျက်နှာကို မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၁၈) သို့ Salai Rungtoiက ရွှေ့ခဲ့သည်: "အခြေခံဥပဒေ" ဟုတရာဝင်းမခေါ်ဆိုဘဲ "ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ" ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
(မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) စာမျက်နှာကို မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၁၈) သို့ Salai Rungtoiက ရွှေ့ခဲ့သည်: "အခြေခံဥပဒေ" ဟုတရာဝင်းမခေါ်ဆိုဘဲ "ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ" ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။)
စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၇၄

တည်းဖြတ်မှုများ