"မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

ဤဦးစီးဌာန၏စာအုပ္စာေပျပဳစုထုတ္ေဝမႈအေျခအေန
(ဤဦးစီးဌာန၏စာအုပ္စာေပျပဳစုထုတ္ေဝမႈအေျခအေန)
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၃၇

တည်းဖြတ်မှုများ