"မြိုလူမျိုး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၁ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
၄င်းတို့မှာ<ref>"The British Burma Gazetteer in two Volume, VOL II," Rangoon Printed At The Government Press, 1879, P- 425.</ref> -
 
:(၁) ဝါးကုန် ( Wakun )
:(၂) ကွက်စိန် ( Korqsien )
 
:(၃)ခဘော်စိန် ( Khboeshin )
(၂) ကွက်စိန် ( Korqsien )
:(၄) ဒေရာဆိန (Dronshing)
 
:(၅) လေတု (Lietau)
(၃)ခဘော်စိန် ( Khboeshin )
:(၆) လေတက် (Lietaug)
 
:(၇)မတိုင်မအေ (Mteinmauei)
(၄) ဒေရာဆိန (Dronshing)
:(၈) ကြိမ် (Kring)
 
:(၉) ခဘွေနက် ( Khboinau)
(၅) လေတု (Lietau)
:(၁၀) ခအေ့နက် (X'eignau)
 
:(၁၁) ပတ်ဆင်နက် (Peshan-nau)
(၆) လေတက် (Lietaug)
:(၁၂) တာတိန်း (Tating)
 
:(၁၃) လက်လောင်စစီ (Laoonsxi)
(၇)မတိုင်မအေ (Mteinmauei)
:(၁၄) ယက်စိန် (Jausin)
 
:(၁၅) ခုနွယ် (Khuqnoi)
(၈) ကြိမ် (Kring)
:(၁၆) ခေါ်ဘွေနက် (Khunqboinau)
 
:(၁၇) ဒီစာ (Disa)
(၉) ခဘွေနက် ( Khboinau)
:(၁၈) ပလော်နက် (plawnau)
 
:(၁၉) တာတောင် (Tauton)
(၁၀) ခအေ့နက် (X'eignau)
:(၂၀) မေ့တော်နက် (Meiqtawnau)
 
:(၂၁) ခပ်တူ (Xeqtu)
(၁၁) ပတ်ဆင်နက် (Peshan-nau)
:(၂၂) မခွီပီ (Mxuiqpi)
 
:(၂၃) လပိုင်နက် (Lpy-nau)
(၁၂) တာတိန်း (Tating)
:(၂၄) မတိုနက် (Mty-nau)
 
:(၂၅) ခတွေနက် (khtoig nau)
(၁၃) လက်လောင်စစီ (Laoonsxi)
:(၂၆) ဝါဒိန်နက် (Wading- nau)
 
:(၂၇) ဒိန်နက် (Ding nau)
(၁၄) ယက်စိန် (Jausin)
:(၂၈) လခက်နက် (Laxau nau)
 
:(၂၉) ပေါဆိန်နက် (Poshing nau)
(၁၅) ခုနွယ် (Khuqnoi)
:(၃၀) စတူ (Stu)
 
:(၃၁) မေအး (Mau-ei)
(၁၆) ခေါ်ဘွေနက် (Khunqboinau)
:(၃၂) လင့် (Lang)
 
:(၃၃) ဆက်ကောက်နက် (Shkawnau)
(၁၇) ဒီစာ (Disa)
:(၃၄) လာထွက် (Lathoeq)
 
:(၃၅) ခါလိုင်း (Xalien)
(၁၈) ပလော်နက် (plawnau)
:(၃၆)လွတ်စွတ်နက် (Loeqsoe nau)
 
:(၃၇) ဘွတ်ဆိန်း (Boeqshinq )
(၁၉) တာတောင် (Tauton)
:(၃၈) ဆင်ဘွေ (Shanboi)
 
:(၃၉) အင်ဘွေစခွီ (Anb-bisxui)
(၂၀) မေ့တော်နက် (Meiqtawnau)
:(၄၀)အောင်သာ (Onta)
 
:(၄၁) လုံးတက် (Luntau)
(၂၁) ခပ်တူ (Xeqtu)
:(၄၂) ကဆင် (KShanq)
 
:(၄၃) ဆေ့နက် (Shien-nau)
(၂၂) မခွီပီ (Mxuiqpi)
:(၄၄) လီခိုင် (Likhy)
 
:(၄၅) အိုလား (Uh-lan)
(၂၃) လပိုင်နက် (Lpy-nau)
:(၄၆) မေ့နက် (Meignau)
 
:(၄၇) သတော့နက် (Tadaw nau)
(၂၄) မတိုနက် (Mty-nau)
:(၄၈) ခါတက် (Xautau)
 
:(၂၅၄၉) ခတွေနက် လူဒီးနာ (khtoig Ludiq nau)
:(၅၀) ထလာ (Thlaq)
 
:(၅၁) ပဆိန့် (Pshinq)
(၂၆) ဝါဒိန်နက် (Wading- nau)
:(၅၂) တာဦးနက် (Ta' uq-nau)
 
:(၅၃) စင်မာ (Sawma)
(၂၇) ဒိန်နက် (Ding nau)
:(၅၄) ခူးတူ (Khutu)
 
:(၅၅) ကလပ် (Kle)
(၂၈) လခက်နက် (Laxau nau)
:(၅၆) မိနက် (Miquau)
 
:(၅၇) ထရိုနက် (Thro-nau)
(၂၉) ပေါဆိန်နက် (Poshing nau)
:(၅၈) ထာခွီးနက် (Thaxuiqnau)
 
:(၅၉) ကနီဆိုင်း (Kniqshie)
(၃၀) စတူ (Stu)
:(၆၀) ကြာဆိန် (Krashiwng)
 
:(၆၁) ယူလနက် (Juloe nau)
(၃၁) မေအး (Mau-ei)
:(၆၂) လတူ (Latu)
 
:(၆၃) နာလော်စခွီ (Nalawsxui)
(၃၂) လင့် (Lang)
:(၆၄) ခေနက် (Xie-nau)
 
:(၆၅) ရက်ဆိန်နက် (Rashing nau)
(၃၃) ဆက်ကောက်နက် (Shkawnau)
:(၆၆) ကတေ့နက် (Kteiq nau)
 
(၃၄) လာထွက် (Lathoeq)
 
(၃၅) ခါလိုင်း (Xalien)
 
(၃၆)လွတ်စွတ်နက် (Loeqsoe nau)
 
(၃၇) ဘွတ်ဆိန်း (Boeqshinq )
 
(၃၈) ဆင်ဘွေ (Shanboi)
 
(၃၉) အင်ဘွေစခွီ (Anb-bisxui)
 
(၄၀)အောင်သာ (Onta)
 
(၄၁) လုံးတက် (Luntau)
 
(၄၂) ကဆင် (KShanq)
 
(၄၃) ဆေ့နက် (Shien-nau)
 
(၄၄) လီခိုင် (Likhy)
 
(၄၅) အိုလား (Uh-lan)
 
(၄၆) မေ့နက် (Meignau)
 
(၄၇) သတော့နက် (Tadaw nau)
 
(၄၈) ခါတက် (Xautau)
 
(၄၉) လူဒီးနာ ( Ludiq nau)
 
(၅၀) ထလာ (Thlaq)
 
(၅၁) ပဆိန့် (Pshinq)
 
(၅၂) တာဦးနက် (Ta' uq-nau)
 
(၅၃) စင်မာ (Sawma)
 
(၅၄) ခူးတူ (Khutu)
 
(၅၅) ကလပ် (Kle)
 
(၅၆) မိနက် (Miquau)
 
(၅၇) ထရိုနက် (Thro-nau)
 
(၅၈) ထာခွီးနက် (Thaxuiqnau)
 
(၅၉) ကနီဆိုင်း (Kniqshie)
 
(၆၀) ကြာဆိန် (Krashiwng)
 
(၆၁) ယူလနက် (Juloe nau)
 
(၆၂) လတူ (Latu)
 
(၆၃) နာလော်စခွီ (Nalawsxui)
 
(၆၄) ခေနက် (Xie-nau)
 
(၆၅) ရက်ဆိန်နက် (Rashing nau)
 
(၆၆) ကတေ့နက် (Kteiq nau)
တို့ဖြစ်ပါသည်။ The British Burma စာအုပ်တွင် ယနေ့ ချင်းပြည်နယ် နှင့် မီးချောင်းပီချောင်း တဝိုက်ရှိ မြိုလူမျိုး ဆွေမျိုးစု ( Clans) (၁၅) ခုအား ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၂၆၃

တည်းဖြတ်မှုများ