ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် - အခြားဘာသာစကားများ