စနစ်တကျစီစဉ်ထားသော ဒုစရိုက်မှု - အခြားဘာသာစကားများ