စဝ်ရွှေသိုက် (နိုင်ငံတော်သမ္မတ) - အခြားဘာသာစကားများ