စီအက်စ်အိုင် - မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန - အခြားဘာသာစကားများ