ဆာ့ခ်ဗဟာဒူးရွိုင်း၊ (အောင်ဆန်းသူရိယ) - အခြားဘာသာစကားများ

ဆာ့ခ်ဗဟာဒူးရွိုင်း၊ (အောင်ဆန်းသူရိယ) ကို ဘာသာစကားများ ၂ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဆာ့ခ်ဗဟာဒူးရွိုင်း၊ (အောင်ဆန်းသူရိယ) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ