ဆိုင်းရင်းမြို့ ၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံ - အခြားဘာသာစကားများ