တစ်ဆူတည်းသော အရှင်မြတ် (အစ္စလာမ်) - အခြားဘာသာစကားများ