ထရန်စဖော်မာ စက်ရုပ်များ - မဟူရာလမင်း - အခြားဘာသာစကားများ