ဓား - အခြားဘာသာစကားများ

ဓား ကို ဘာသာစကားများ ၁၃၉ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဓား သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ