ဗာတီကန် တံတိုင်းပြင်ပရှိ စိန့်ပေါလ်၏ ဘာဆေးလီကာ - အခြားဘာသာစကားများ