မစ်ရှင်း အင်ပေါ်စပယ် - လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေး - အခြားဘာသာစကားများ