မြင့်ဆွေ (ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး) - အခြားဘာသာစကားများ