မြောက်ပြင်သည် (ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ) - အခြားဘာသာစကားများ

မြောက်ပြင်သည် (ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ) ကို ဘာသာစကား ၁ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

မြောက်ပြင်သည် (ကွမ်းဆော်ကြောင်းဖြူ) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ