ရုရှားအုပ်ချုပ်သူမင်းများစာရင်း - အခြားဘာသာစကားများ