လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ကျင့်ထုံးဥပဒေ - အခြားဘာသာစကားများ