သိုးတို့၏ဆိတ်ငြိမ်မှု (ရုပ်ရှင်) - အခြားဘာသာစကားများ