ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် မရဏမှော်လက်ဆောင် - အခြားဘာသာစကားများ