ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် အက်ဇခါဘန် အကျဉ်းသား - အခြားဘာသာစကားများ