ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် အက်ဇခါဘန် အကျဉ်းသား (ရုပ်ရှင်) - အခြားဘာသာစကားများ

ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် အက်ဇခါဘန် အကျဉ်းသား (ရုပ်ရှင်) ကို ဘာသာစကားများ ၇၅ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် အက်ဇခါဘန် အကျဉ်းသား (ရုပ်ရှင်) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ