အကူအညီ:Wiki Markup နှင့် ပုံတင်ခြင်း မိတ်ဆက်/၁ - အခြားဘာသာစကားများ