အကူအညီ:Wiki Markup ဖြင့် ကိုးကားထည့်ခြင်း မိတ်ဆက်/၂ - အခြားဘာသာစကားများ