အက်ဒင်ဗာရာမြို့စား မင်းသားဖိလစ် - အခြားဘာသာစကားများ