အနုပ်စုတ်ကုပ်စုတ် သူကြွယ် (ရုပ်ရှင်) - အခြားဘာသာစကားများ