အားရ်၊ ရောမ နှင့် ရိုမန်နက်စ် အဆောက်အဦးများ - အခြားဘာသာစကားများ