အော့ဗ်ဂျက် အိုရီယင့်တက် ပရိုဂရမ်းမင်း - အခြားဘာသာစကားများ