ဧကန်မုချဖြစ်ခြင်းနှင့် လုံလောက်ခြင်း - အခြားဘာသာစကားများ